ക്ലർക്ക്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് II എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, October 28, 2019

Applications are invited for the following posts on daily wage basis at the Government of Kerala rates as applicable.

I. Name of post : Clerk

a Number of posts 3
b Qualification Degree in any discipline with Government approved certificate in MS Office, Proficiency in computer with typing knowledge in Malayalam and English
c Age Below 40

II. Name of post : Confidential Assistant Grade II

a Number of posts 1
b Qualification Retired Confidential Assistant from Government/Judicial/ Quasi-Judicial Authority

III. Name of post : Office Attendant Grade II

a Number of posts 1
b Qualification SSLC
c Age 18-40

Interested candidate may apply with bio data with self-attested copy of Qualification, age etc. within 15 days from the date of advertisement to

The Chairman,
Real Estate Regulatory Authority,
Swaraj Bhavan, 5th Floor Nanthancodu,
Kowdiar P.O., Thiruvananathapuram, PIN -695003.