വിലാസം

കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി

TC 25/1379, CRA D -112
പെന്തക്കോസ്ത് പള്ളിക്ക് സമീപം
പ്ലാമൂട് - ചാരച്ചിറ റോഡ്,
തിരുവനന്തപുരം -695003
അതോറിറ്റി ഫോൺ: 9497680600
ഐടി ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് ഫോൺ: 9400021337
ഇ-മെയിൽ : info.rera@kerala.gov.in (Authority Email)
legal.rerakerala@gmail.com (Form M related matter)
helpdesk.krera@gmail.com (IT Helpdesk)


കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ

കുരുവി ബിൽഡിങ്,
സെന്‍റ് വിൻസെന്‍റ് റോഡ്,
നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം,
എറണാകുളം

അതോറിറ്റി ഫോൺ: 9061840693, 0484-2946363


അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസ്

5-ാം നില,
സ്വരാജ് ഭവൻ,
നന്തൻകോട്,
കവടിയാർ പി.ഓ,
തിരുവനന്തപുരം – 695003
ഫോൺ - 9497677957