വിലാസം

Kerala Real Estate Regulatory Authority

സ്വരാജ് ഭവന്‍ ,അ‍ഞ്ചാംനില,

നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ പി. ഓ.

തിരുവനന്തപുരം, കേരളം പിന്‍ - 695003

ഫോണ്‍ : 0471-2313045

ഇമെയില്‍: info.rera@kerala.gov.in

legal.rerakerala@gmail.com (പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക്)