കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയില്‍ അഡ്‌ജുഡിക്കേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Posted on Wednesday, December 11, 2019

Applications are invited for the Post of Adjudicating Officer of Kerala Real Estate Regulatory Authority.

Notification No. 3/Chairman/RERA/2019 Date 11/12/2019

 

Name of the Post Adjudicating Officer, Kerala Real Estate Regulatory Authority
Number of Post  1
Qualification Retired District Judge
Age Not more than 70 years as on the Date of advertisement.
Term of Appointment          Three years.
Salary Shall be fixed by the Government.
Last date of receipt of Application  28th December 2019

 

Interested candidates may apply with bio-data and self-attested copies of certificates proving qualification, age, etc to,

The Secretary (Legal)
Kerala Real Estate Regulatory Authority,
Swaraj Bhavan, 5TH Floor, Nanthancode,
Kowdiar, Thiruvananthapuram - 695003.
Email- info.rera@kerala.gov.in